Author Archives: admanv

Projektinfo “Söder” (uppdaterad 20-10-19)

NVF-SöderDen här ”dagboken” vänder sig till dig som bor i den södra delen av projektom-rådet och syftar till att ge information om vad som händer i den delen av projektet.

Dagboken kommer att efterhand som det händer saker i projektet fyllas på. OBS att bilden visar området och ej någon fiberdragning.

Nedanstående rapport avges av projektledare Tomas Svedberg

2020

2020-10-19
Den information som angavs skulle skickas ut (se nedan under 13/9) har först nu kunnat skickas då underlag har saknats och tagit betydligt längre tid än förväntat att få fram (många olika parter inblandade). Alla skall under veckan på information via e-post eller via vanligt brev.

Schaktning har framskridit enligt plan och kommer att avslutas inom några veckor. Under första hälften av november kommer fibernoden på plats och blåsning av fiber till fastigheterna kan komma att påbörjas under under december.

2020-09-13
Det är nu en tid sedan det publicerades någon info, det beror framförallt på att det har varit svårt att hitta relevant info som är helt fastställd (d.v.s. som är definitiv). Det är många faktorer som påverkar när olika saker kan genomföras (resurser, tillstånd, medgivanden etc.) och det tillsamamns med många snabba kast av olika orsaker gör att planeringen blir komplex (och av utomstående kan uppfattas som rörig).

Schaktning pågår sedan en tid tillbaka och beräknas vara klar under oktober, kanske med något litet undantag (en del svåra passager finns som kräver speciell hantering).

Fiberering av stammar är i stora delar klart (utom det som just nu schaktas), plan är att påbörja fibrering av fastigheter under oktober (den norra delen har dock resursmässigt företräde för utan att den blir klar så får vi inte ner signalen till det södra området). Det är viktigt att notera att fiberering av fastighet inte är detsamma som slutinstallation och man kan börja köra, slutinstallaton kommer
som tidigast att påbörjas i andra hälften av november och plan är att vara klara innan jul (vilket just nu är högst preliminärt).

Att information till fastighetsägarna (om grävning etc. på tomt) dröjer beror på att vi saknat relevant information, den håller nu på att sammanställas. Info kommer (enklare variant) per e-post inom kort och mer grundligt via post inom 1-2 veckor. Jag är medveten om att (framförallt fritidshusägare) hade önskemål om att få informationen tidigare, men vi har ansett att det är viktigt att vi kan säkerställa att informationen är rätt och har därför väntat tills vi har kunnat fastställa att den är det.

2020-07-15
Blåsning av stamfiber pågår i området, f.n. är ca 9 000 meter färdigt. Inom kort kommer även föreningens schaktning att påbörjas, i första hand kommer s.k. allmänna sträckor (utan fastighetsanslutningar) att utföras. Det går f.n. inte att säga när anslutning kan ske (mer info kommer).

2020-06-02
Fiberblåsningen har nu påbörjats av stamnätet i den kanalisation som har samförlagts med Vattenfall. Det dröjer ytterligare en tid innan schaktningen kommer igång då prio just nu är att få klart så mycket som möjligt i område “Norr” för att kunna få ner signalen till det södra området.

2020-04-30
Projektet har en god framdrift. Under maj påbörjas blåsning av fiber i stamnätet i området. De flesta tillstånd är klara eller näst intill klara vilket gör att även den grävning som föreningen skall utföra kan påbörjas. Schaktentrepnören kommer att jobba på flera fronter men arbetet med att få ner stamnätet från norr kommer att vara prioriterat för att så snabbt som möligt få signal i nätet och därmed kunna börja koppla in fastigheter. Viktigt att betona är dock att ingen fastighet kommer att ha signal förrän som först tidigt i höst.

2020-03-31
Rådande omständigheter med Corona/Covid-19 påverkar just nu inte projektet mer än marginellt (sjukfrånvao). Precis som tidigare framskrider Vattenfalls arbete enligt plan. Vi väntar fortfrande på erfoderliga tillstånd för att föreningens eget arbete skall kunna påbörjas, vilket beräknas kunna starta som
senast i juni (dock då i första hand i norr).

2020-02-29
Vattenfalls arbete framskrider enligt plan och vi räknar med att föreningens arbete kan påbörjas under senare delen av våren/tidig sommar.

2020-01-31
Den milda och snöfattiga vintern gör att arbetet går snabbare än planerat. Den senaste tiden har arbete med förläggning av slang/duct skett i alla de 3 områden som Vattenfall jobbar med. Föreningen gör f.n. ingen egen schaktning i området utan avvaktar att Vattenfalls arbete blir klart. Arbetet pågår med att få plats den projektering som behöver göras utöver samförläggningen med Vattenfall.

2019

2019-11-28
Arbetet fortskrider enligt plan. Vattenfalls entreprenör arbetar med schaktning och förläggning av föreningens kanalisation i både området kring Högfors (där man fortsätter ned mot Ön) och med start från v. 48 även från Skommarbo mot Norberg. Eftersom signalen till området kommer att komma från Vansjö är det viktigt att notera att ingen inkoppling kommer att kunna ske förrän som tidigast under senare delen av sommaren 2020.

2019-10-29
Vattenfalls entreprenör har sedan ett par veckor arbetat med schaktning i och kring Högfors, man kommer nu att fortsätta ned mot Ön och därefter är planen att forsätta mot Blomdal. I mitten av november kommer grävlag 2 påbörja arbete i området mellan Högfors och Norberg, f.n. finns ingen info om planen för deta grävlag.

2019-09-10 Webbplatsen ur funktion
Webbplatsen har tyvärr under några veckor varit otillgänglig. Detta beror på att den har hackats. Semestertider och att det inte har funnits ny information att ge har gjort att det inte har prioriterats, men är nu sedan en tid tillbaka aktiv igen. Vi beklagar det inträffade.

2019-09-10 Information efter projektmöte
Projektet avvaktar att Vattenfalls entreprenör skall påbörja schaktning och nedläggning av kanalisation i området kring Högfors. Entreprenören har påbörjat etablering (ställt material etc. på plats) och enligt info som har erhållit skall schaktning förhoppningsvis kunna påbörjas v.38. Berörda fastighetsägare kommer inom kort att erhålla praktisk information. Det är viktigt att förstå att föreningen inte som samförläggande part har något inflytande över Vattenfall  eller deras entreprenörs planering.

2019-06-29 Arbetet med den sista delen av projektplaneringen pågår. Vattenfalls entreprenör har meddelat att grävningen kommer att påbörjas direkt efter semestrarna i det s.k. ”Fas 1 området” kring Högfors.

Projektinfo “Norr” (uppdaterad 20-10-19)

NVF-NorrDen här ”dagboken” vänder sig till dig som bor i den norra delen av projektområdet och syftar till att ge information om vad som händer i den delen av projektet. 

Dagboken kommer att efterhand som det händer saker i projektet fyllas på.

Nedanstående rapport avges av projektledare Tomas Svedberg

2020

2020-10-19
Länsgränsen – Hökmora – Klingbo – Vallsjöbo: De senaste veckorna har det nu hänt mycket i området, i stort sett all kanalisation är ihopkopplad och vi närmar oss blåsning av fiber till fastigheterna (på grund av mer behov av sprängning än förväntat är detta något försenat). Inkoppling och igångkörning av fastigheter kommer att påbörjas i början/mitten november.

Olsbenning – Karbenning stationssamhälle – Karbenningby: Bortsett från Karbenning  stationssamhälle är i stort sett all schaktning klar i området, stationssamhället förväntas blir klart under nästa vecka. Utdelning av mediaboxfästen inkl. fiberkabel för montering påbörjas under veckan. Under första hälften av november kommer fibernoden på plats och blåsning av fiber till fastigheter kan påbörjas någon gång från slutet av november.

2020-09-13
Det är nu en tid sedan det publicerades någon info, det beror framförallt på att det har varit svårt att hitta relevant info som är helt fastställd (d.v.s. som är definitiv). Det är många faktorer som påverkar när olika saker kan genomföras (resurser, tillstånd, medgivanden etc.) och det tillsamamns med många snabba kast av olika orsaker gör att planeringen blir komplex (och av utomstående kan uppfattas som rörig).

Arbetet framskrider och det är inte många veckor kvar innan schaktningsarbetet i området är klart, som har försenats bl.a. av tilståndsfrågor. Blåsning av fiber har påbörjats och kommer att intensifieras med start i kommande vecka. Med stor sannolikhet kommer de första husen att kunna fibersättas och komma igång under oktober, om hela området kan bli klart under oktober återkommer vi till.

2020-07-15
Ungefär 30% av schaktningen i området är utförd, plan är att all schaktning skall vara klar senast under första hälften av september. Fibrering kommer att ske i ett första steg av den östra delen av området (Länsgränsen-Vallsjöbo), målet är att detta skall kunna ske under september. Fibrering av övriga delar av området beräknas kunna ske under hösten (återkommer om mer info när den finns tillgänglig).

2020-06-02
ÄNTLIGEN har schaktningen kommit igång! Schaktningen har nu påbörjats på sträckan Länsgränsen-Hökmora. F.n. jobbar ett schaktlag men ytterligare ett schaktlag kommer inom kort igång. Inom några dagar kommer i brevlådan en kallelse till Byggstartsmöte där mer information ges, bland annat om det som du som fastighetsägare behöver göra. Du kommer att kunna välja på torsdag den 11/6 kl. 18:00 – 18:45 eller lördag 13/6 kl. 10:30 – 11:15 (mer info i inbjudan).

2020-04-30
De flesta tillstånd är klara eller näst intill klara vilket gör att den grävning som föreningen skall utföra kan påbörjas. Schaktentrepnören kommer att jobba på flera fronter men arbetet med att få stamnätet från norr till söder kommer att vara prioriterat för att så snabbt som möligt få signal i nätet och därmed kunna börja koppla in fastigheter. Prioriterat är även att så snabbt som möjligt ansluta de fastigheter som blir utan ADSL från den 31/5.

2020-03-31
Vi väntar fortfrande på erfoderliga tillstånd för att föreningens eget arbete skall kunna påbörjas, vilket beräknas kunna starta som senast i juni. Rådande omständigheter med Corona/Covid-19 förväntas inte påverka projektet mer än marginellt (sjukfrånvaro).

Ovanstående innebär att fibernätet inte kommer att vara klart till dess att Telia stänger ner datatrafiken på telestationen i Hökmora i slutet av maj, vilket bara kan beklagas.

2020-02-29
Samma status gäller som den 31/1. Mycket arbete pågår dock med föreberedelser för att snabbt kunna komma igång när väl tillstånden är klara.

2020-01-31
En del schaktning pågår i Hökmora, i övrigt inväntar vi fortfarande tillstånd från olika myndigheter (vilket har försenats pga omprojekteringen). Marginalerna för att hinna driftsätta Hökmora före sommaren kyrmper tyvärr allt mer, vi hoppas dock på att alla tillstånd etc. skall vara klara inom kort.

2019

2019-11-28
En större omprojektering har fått göras då det funnits markägare som inte godkänt föreningens önskade dragning av fibernätet, detta har också krävt en uppdatering av ansökningar om tillstånd hos bl.a. Trafikverket. Förhoppning är att alla nödvändiga markupplåtelseavtal och tillstånd skall vara klara före jul. Föreningen har i samråd med entreprenören beslutat att invänta att alla avtal och tillstånd är klara innan arbetet påbörjas, då extra kostnader annars kan uppstå för föreningen. Målet kvarstår att påbörja driftsättningen av Hökmora-området före Telias nedstängningen av ADSL inleds i slutet av maj 2020.

2019-10-29
Arbetet fortgår med projektering. Tyvärr finns ännu inget tillstånd från Trafikverket, men förhoppning är att kunna påbörja schaktning inom kort

2019-09-10 Webbplatsen ur funktion
Webbplatsen har tyvärr under några veckor varit otillgänglig. Detta beror på att den har hackats. Semestertider och att det inte har funnits ny information att ge har gjort att det inte har prioriterats, men är nu sedan en tid tillbaka aktiv igen. Vi beklagar det inträffade.

2019-09-10 Information efter projektmöte
Grävstart har flyttas fram några veckor bl.a. p.g.a. att huvudentreprenören har bytt underentreprenör (schakt), vi väntar också på tillstånd från Trafikverket samt att projekteringen tyvärr har fått göras om vad gäller centrala delar av området. Berörda fastigheter (Länsgränsen-Hökmora som är första området) kommer inom kort att få praktisk information.

2019-06-29 Arbetet med den sista delen av projektplaneringen pågår. Grävning kommer att inom en snar framtid att påbörjas vid länsgränsen mot Dalarna och gå söderut mot Hökmora för att sedan gå mot Vallsjöbo, Karbenning/Olsbenning och vidare söderut.

Telestationen i Hökmora läggs ner i maj 2020 (19-04-22)

Telia har meddelat att telefonistationen som förser Hökmora med telefoni och datatrafik via ADSL kommer att läggas ner i maj 2020. De Telia-kunder som är berörda kommer att få brev från Telia.

Viktigt att förstå är att de som med sin datatrafik och/eller fasta telefoni är kopplade till telestationen är berörda.

Telia erbjuder de kunder som drabbas en lösning via mobilnätet (hemtelefon och/eller bredband). Vårt tips är att du jämför kostnaderna hos Telia mot att ansluta dig till fibernätet, förutom en (med stor sannolikhet) lägre månadskostnad för fiberlösnngen får du också en fast förbindelse som inte är lika störningskänslig som det mobila nätet.

 

Möjigheten att vara med finns fortfarande (19-04-22)

Det finns fortfarande möjighet att vara med i fiberprojektet. Kontakta projektledare Tomas Svedberg på telefon 0226-199 00 för mer information,

Skynda att höra av dig om du är intresserad av att vara med, snart upphör möjligheten.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

NU BLIR DET FIBER! (19-04-22)

Alla avtal/upphandlingar är nu klara och vi är redo att sätta igång!

Samtliga fastigheter (undantag se nedan) skall inom de närmaste dagarna få ett
informationsbrev i sin hand/brevlåda/via e-post. Viktigt att du hör av dig till din
områdesanvarige om du inte senast på fredag (19-04-26) har fått detta brev.

OBS att det i brevet finns information om saker som du som fastighetsägare eventuellt måste göra senast  den 2019-04-29.

Undantag
Det finns några fastigheter vi f.n. inte kan erbjuda fiber då kostnaden blir för hög
för föreningen. Informationsbrev om vilka möjligheter som finns kommer inom
några veckor att skickas till dessa fastighetsägare.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Hjälp med grävning, håltagning etc.

Här publicerar vi kontaktuppgifter till de företag som erbjuder hjälp med grävning, håltagning etc. Kontakta respektive företag för att få prisuppgift.

Borra hål i vägg, kabeldragning, montering av mediaboxfäste m.m.
Thornell Konsult & Teknisk service (TKTS)
Jonas Thornell
E-post: tkts@telia.com
Telefon: 070-589 33 32

.
Grävning på tomt
Entreprenad & Consulting Region Mitt
E-post: christofferpentmo@gmail.com
Telefon: 076-109 74 68

JKL Entreprenad AB
E-post: jklentreprenad@gmail.com
Telefon: 072-3036393 / 076-8660403

Bygga hus – artikel: 5G eller fiber?

Klicka på länken nedan för att läsa artikeln som Byggahus.se har publicerat kring frågan 5G eller fiber?

Läs mer!

2016-11-28 Information om sökt bidrag

Länsstyrelsen har meddelat att vi i denna beslutsomgång inte har tilldelats något bidrag.
Allmänt känt är dock att det med stor sannolikhet är mer bidragspengar på väg från riksdag/regering vilket gör att vi ändå relativt snart skulle kunna få bidraget!

Om vi får med ytterligare 25 fastigheter (2 per område), med permanentboende, kommer vi upp i den absolut högsta poängklassen… vilket ökar chanserna rejält att få bidrag!

Nu satsar vi stenhårt på att få ihop dessa 25 permanentboende innan jul! Hjälp områdes-ansvariga att hitta intresserade! Prata med grannar, släkt och vänner… förklara betydelsen av att man kommer med i projektet nu!

12/11 Väntan på besked….

I slutet av september 2016 lämnades ansökan om stöd till bredband in till Länsstyrelsen i Västmanland.

Styrelsen väntar nu på svar på den ansökan… vilket kan komma nu under hösten men lika väl dra ut på tiden och inte komma förrän någon gång under vintern/våren.

Styrelsen och områdesansvariga är dcok ansvariga och arbetar med att få flera att ansluta sig till projektet… för än finns det chans!

Hjälp till genom att prata med grannar, vänner och släkt och påpeka att det fortfarande finns chans att vara med! Ju fler vi blir desto bättre!

25/9 Sista chansen! Nästan 80% är redan med!

Sista chansen att lämna in ditt fiberavtal innan ansökan om bidrag skickas in.

Lämna avtalet till din områdesansvarig senast måndag 26 september kl 20:00.

Anmälan i efterhand kommer innebära extra kostnader för dig som fastighetsägare.

Vi är nu uppe i nästan 80% anslutna permanenta bostäder!