Stadgar

STADGAR FÖR
NORRA VÄSTMANLANDS FIBER EKONOMISK FÖRENING

Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande stämma i föreningen den 2016-04-10.

§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Norra Västmanlands Fiber Ekonomisk förening.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att till-handahålla medlemmarna nätanslutning till kommunikationsnät för bredband (bl.a. data- och telekommunikation) och tjänster för nyttjande av anslutningen samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Norbergs kommun, Västmanlands län. Verksamhetsområde är Norbergs, Sala och Fagersta Kommuner.

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområde och som tecknat avtal om anslutning av fastighet till föreningens kommunikationsnät, om sökanden i övrigt kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlems-skap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare. Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1§ lag(1987.667) om ekonomiska föreningar återbetalas en insats inte

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 INSATS
Medlem ska delta i föreningen genom att köpa andelar. Insatsen per andel är 1000 SEK, medlem kan inneha minst 1 och max 50 andelar. Det antal andelar medlemmen skall köpa vid inträdet bestäms av styrelsen och skall motsvara kostnaden för det gemensamma fibernätet i den tillkommande medlemmens område. Betalning av medlemsinstatsen skall ske till föreningens bankgiro/bankkonto.

§ 7 MEDLEMSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala avgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Annars sker avgången först vid påföljande räkenskapsårs slut. Sker avgång på grund av uteslutning skall styrelsens beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut. Upphävs beslutet av föreningsstämman har eventuell avgång som skett dessförinnan ingen verkan.

§ 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst 0 och högst fem suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie förenings-stämma som hålls påföljande räkenskapsår, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, dvs. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 13 REVISORER
Föreningsstämman skall årligen välja lägst en och högst två revisorer och högst en revisorsuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie
föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 12. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.
 13. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 17. Mötets avslutande

§17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst 10 procent av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 18 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Röstning får göras genom ombud. Ombudet får ha endast en fullmakt.

§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev med posten. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Revisor skall genast underrätts om kallelse. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

§ 20 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reserv-fonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas för särskilt ändamål.

§ 21 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6.

§ 22 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 ÖVRIGT
Frågor som ej särskilt berörts i stadgarna enligt ovan skall behandlas i enlighet med Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar eller senare lag om ekonomiska föreningar om sådan föreligger.

Försäljning av delar av eller hela föreningens fibernät får ej ske utan att två på varandra följande medlemsstämmor beslutat om försäljning med 3/4 majoritet för förslaget.