Projektinfo ”Norr” (uppdaterad 21-12-23)

NVF-NorrDen här ”dagboken” vänder sig till dig som bor i den norra delen av projektområdet och syftar till att ge information om vad som händer i den delen av projektet. 

Dagboken kommer att efterhand som det händer saker i projektet fyllas på.

Nedanstående rapport avges av projektledare Tomas Svedberg


2021

2021-12-23
INFORMATION FRÅN STYRELSEN
Kort information gällande fiberprojektet.

– Projektet befinner sig i sin slutfas, bl.a. återstår återställning av vissa markområden samt åtgärder av fel/brister som eventuellt framkommer i samband med slutbesiktning.

– Samtliga fastigheter som f.n. kan anslutas är inkopplade och driftsatta. Några få fastigheter kommer att anslutas senare beroende på olika skäl.

– Diskussion med leverantör av TV-lösning pågår och är mycket nära en lösning. Vi förväntar oss att kunna driftsättas detta under början av 2022. Problem på vägen har varit byte av leverantör, stora förändringar i de tekniska lösningarna (sättet att leverera TV-signalen) samt leveransproblem av digitalboxar etc. under rådande pandemi.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

2021-07-07
I etappen finns några få fastigheter kvar som, av olika anledningar, inte har kunnat anslutas till fibernätet än. Arbete med att lösa dessa pågår.

Vad avser lösning för TV så väntar vi på slutgiltiga svar från leverantören. Här är den stora bristen på elektronikkomponenter (orsakad av pandemin) en faktor som vi har svårt att påverka, baserat på det och semestertider får vi räkna med att någon lösning inte finns på plats förrän som tidigast i augusti och kanske inte förrän i september. Jag är den första att beklaga att även detta drar ut på tiden, men jobbar med fokus på att det blir en bra lösning före en snabb lösning. Vi återkommer med mer info så snart vi har någon.

Önskar er alla en skön, trevlig och på alla sätt och vis härlig sommar!

2021-05-08
Med några få undantag är samtliga ca 120 fastigheter driftsatta och har tillgång till fiber för bredband. Driftsättningen har gått mycket bra, några mindre  problem har funnits vid uppstart av bredbandet men detta är fullt normalt med ett så stort projekt.

Vi väntar nu på att det skall bli tillräckligt torrt för att återställning av mark skall kunna ske där det behövs.

TV-lösning kommer inom kort. Då detta inte ingår i entreprenörens åtagande utan ligger på vår kommunikationsoperatör måste vi vänta tills etappen är helt klar. Vi arbetar f.n. med kommunikationsoperatören för att ta fram den bästa bästa lösning (det har hunnit hända en del under åren som gått).

2021-04-02
Långfredagens morgon har, vädermässigt, visat sig från sin bästa sida därför  kan vi njuta av vårvädret och samtidigt glädjas åt att nästan (98%) av alla  fastigheter i etappen är slutinstallerade.

Några fastigheter kommer, enligt överenskommelse, att slutinstalleras längre fram och tyvärr finns ett par fastigheter vi idag inte har en färdig lösning för hur vi skall tas oss fram till (vilket vi jobbar på).

För de som har förbeställt bredbandsabonnemang från Bahnhof skall man ha fått inloggningsuppgifter via e-post/sms och bredbandet skall fungera (OBS att man i vissa fall kan behöva starta om mediabox, router och dator).  För de som inte har förbeställt abonnemang skall det från och med senast tisdag 6:e april gå att beställa (se erhållen instruktion vid slutinstallationen) både från Bahnhof och övriga tjänsteleverantörer.

Testa gärna hastigheten på ditt bredband. För att det skall bli en korrekt mätning måste du ansluta dator med kabel direkt till mediaboxen, det går inte att få en korrekt mätning via trådlöst (WIFI) eller router. 

Anmäl ev. fel till din tjänsteleverantör, övriga frågor etc. skickas till föreningen.

2021-02-28
Vårens inträde kommer nu snabbt och dagsljuset kommer tillbaka. Ljuset har även kommit till fiberprojektet, de första 16 fastigheterna driftsattes fredagen den 26 februari och har nu ljus i kabeln.

Vi jobbar nu på för att så snabbt som möjligt driftsätta övriga fastigheter i Etapp 1 (Norr), planen är att hinna med majoriteten under mars månad. Ca 8-10 arbetsdagar innan driftsättningen får du information om dag och tid.

2021-01-10
Man skulle kunna uttrycka det som att vi nu går in i målkurvan vad gäller Etapp 1 i projektet. En del arbeten kvarstår för att få stamnätet klart men planen är att under vecka 4-7 ha fokus på att installera och driftsätta de ca 125 fastigheter som finns i etappen. Installationen bygger på att fastighetsägaren nu är klar med grävning på tomt, håltagning och montering av mediaboxfäste. Tidplanen kan komma att förskjutas på grund av vädret och/eller försenade materialleveranser (projektledningens bedömning är dock att tidplanen skall kunna hållas).

Installationen sker enligt ett s.k. ”sotarschema” där man får datum och ett tidsintervall (2-3 timmar) då man måste hålla fastigheten tillgänglig (själv eller genom något ombud) för montörerna. Meddelande om dag och tid kommer ca 8-10 arbetsdagar innan besöket.

För att ge svar på en del av de frågor som inkommit ges följande information:
– Det tog nästan 4 år innan projektets ”praktiska del” kom igång i maj 2020. Som berättats tidigare beror stor del av denna väntan på andra parter vi har varit beroende av för att kunna genomföra projektet.
– Fibernätet kommer att vara totalt ca 75 km långt och ansluta ca 300 fastigheter.
– Projektledningen och styrelsen har prioriterat fibernätets funktionalitet och kvalitet, vilket har gjort att tidplanen under hösten har fått flyttas fram flera gånger. Tidsförskjutningen beror bl.a. på att ett antal kontroller/besiktningar har lett till att vissa saker har fått göras om alternativt förbättras.
– Fibernätet är konstruerat för att på ett enkelt sätt kunna klara framtida expansion.
– Projektet håller budgetramarna som satts upp.
– Att ingen information givits under november och december beklagar jag och ber om ursäkt för. Det har dock inte funnits relevant och säkerställd information att ge. Jag har hela tiden trott att ”snart” kan vi ge information men så har det tillfället inte kommit, med facit i hand hade det varit bättre att skriva att ingen ny info finns.


2020

2020-10-19
Länsgränsen – Hökmora – Klingbo – Vallsjöbo: De senaste veckorna har det nu hänt mycket i området, i stort sett all kanalisation är ihopkopplad och vi närmar oss blåsning av fiber till fastigheterna (på grund av mer behov av sprängning än förväntat är detta något försenat). Inkoppling och igångkörning av fastigheter kommer att påbörjas i början/mitten november.

Olsbenning – Karbenning stationssamhälle – Karbenningby: Bortsett från Karbenning  stationssamhälle är i stort sett all schaktning klar i området, stationssamhället förväntas blir klart under nästa vecka. Utdelning av mediaboxfästen inkl. fiberkabel för montering påbörjas under veckan. Under första hälften av november kommer fibernoden på plats och blåsning av fiber till fastigheter kan påbörjas någon gång från slutet av november.

2020-09-13
Det är nu en tid sedan det publicerades någon info, det beror framförallt på att det har varit svårt att hitta relevant info som är helt fastställd (d.v.s. som är definitiv). Det är många faktorer som påverkar när olika saker kan genomföras (resurser, tillstånd, medgivanden etc.) och det tillsamamns med många snabba kast av olika orsaker gör att planeringen blir komplex (och av utomstående kan uppfattas som rörig).

Arbetet framskrider och det är inte många veckor kvar innan schaktningsarbetet i området är klart, som har försenats bl.a. av tilståndsfrågor. Blåsning av fiber har påbörjats och kommer att intensifieras med start i kommande vecka. Med stor sannolikhet kommer de första husen att kunna fibersättas och komma igång under oktober, om hela området kan bli klart under oktober återkommer vi till.

2020-07-15
Ungefär 30% av schaktningen i området är utförd, plan är att all schaktning skall vara klar senast under första hälften av september. Fibrering kommer att ske i ett första steg av den östra delen av området (Länsgränsen-Vallsjöbo), målet är att detta skall kunna ske under september. Fibrering av övriga delar av området beräknas kunna ske under hösten (återkommer om mer info när den finns tillgänglig).

2020-06-02
ÄNTLIGEN har schaktningen kommit igång! Schaktningen har nu påbörjats på sträckan Länsgränsen-Hökmora. F.n. jobbar ett schaktlag men ytterligare ett schaktlag kommer inom kort igång. Inom några dagar kommer i brevlådan en kallelse till Byggstartsmöte där mer information ges, bland annat om det som du som fastighetsägare behöver göra. Du kommer att kunna välja på torsdag den 11/6 kl. 18:00 – 18:45 eller lördag 13/6 kl. 10:30 – 11:15 (mer info i inbjudan).

2020-04-30
De flesta tillstånd är klara eller näst intill klara vilket gör att den grävning som föreningen skall utföra kan påbörjas. Schaktentrepnören kommer att jobba på flera fronter men arbetet med att få stamnätet från norr till söder kommer att vara prioriterat för att så snabbt som möligt få signal i nätet och därmed kunna börja koppla in fastigheter. Prioriterat är även att så snabbt som möjligt ansluta de fastigheter som blir utan ADSL från den 31/5.

2020-03-31
Vi väntar fortfrande på erfoderliga tillstånd för att föreningens eget arbete skall kunna påbörjas, vilket beräknas kunna starta som senast i juni. Rådande omständigheter med Corona/Covid-19 förväntas inte påverka projektet mer än marginellt (sjukfrånvaro).

Ovanstående innebär att fibernätet inte kommer att vara klart till dess att Telia stänger ner datatrafiken på telestationen i Hökmora i slutet av maj, vilket bara kan beklagas.

2020-02-29
Samma status gäller som den 31/1. Mycket arbete pågår dock med föreberedelser för att snabbt kunna komma igång när väl tillstånden är klara.

2020-01-31
En del schaktning pågår i Hökmora, i övrigt inväntar vi fortfarande tillstånd från olika myndigheter (vilket har försenats pga omprojekteringen). Marginalerna för att hinna driftsätta Hökmora före sommaren kyrmper tyvärr allt mer, vi hoppas dock på att alla tillstånd etc. skall vara klara inom kort.

2019

2019-11-28
En större omprojektering har fått göras då det funnits markägare som inte godkänt föreningens önskade dragning av fibernätet, detta har också krävt en uppdatering av ansökningar om tillstånd hos bl.a. Trafikverket. Förhoppning är att alla nödvändiga markupplåtelseavtal och tillstånd skall vara klara före jul. Föreningen har i samråd med entreprenören beslutat att invänta att alla avtal och tillstånd är klara innan arbetet påbörjas, då extra kostnader annars kan uppstå för föreningen. Målet kvarstår att påbörja driftsättningen av Hökmora-området före Telias nedstängningen av ADSL inleds i slutet av maj 2020.

2019-10-29
Arbetet fortgår med projektering. Tyvärr finns ännu inget tillstånd från Trafikverket, men förhoppning är att kunna påbörja schaktning inom kort

2019-09-10 Webbplatsen ur funktion
Webbplatsen har tyvärr under några veckor varit otillgänglig. Detta beror på att den har hackats. Semestertider och att det inte har funnits ny information att ge har gjort att det inte har prioriterats, men är nu sedan en tid tillbaka aktiv igen. Vi beklagar det inträffade.

2019-09-10 Information efter projektmöte
Grävstart har flyttas fram några veckor bl.a. p.g.a. att huvudentreprenören har bytt underentreprenör (schakt), vi väntar också på tillstånd från Trafikverket samt att projekteringen tyvärr har fått göras om vad gäller centrala delar av området. Berörda fastigheter (Länsgränsen-Hökmora som är första området) kommer inom kort att få praktisk information.

2019-06-29 Arbetet med den sista delen av projektplaneringen pågår. Grävning kommer att inom en snar framtid att påbörjas vid länsgränsen mot Dalarna och gå söderut mot Hökmora för att sedan gå mot Vallsjöbo, Karbenning/Olsbenning och vidare söderut.

Comments are closed.