Projektinfo “Norr” (uppdaterad 21-01-10)

NVF-NorrDen här ”dagboken” vänder sig till dig som bor i den norra delen av projektområdet och syftar till att ge information om vad som händer i den delen av projektet. 

Dagboken kommer att efterhand som det händer saker i projektet fyllas på.

Nedanstående rapport avges av projektledare Tomas Svedberg


2021

2021-01-10
Man skulle kunna uttrycka det som att vi nu går in i målkurvan vad gäller Etapp 1 i projektet. En del arbeten kvarstår för att få stamnätet klart men planen är att under vecka 4-7 ha fokus på att installera och driftsätta de ca 125 fastigheter som finns i etappen. Installationen bygger på att fastighetsägaren nu är klar med grävning på tomt, håltagning och montering av mediaboxfäste. Tidplanen kan komma att förskjutas på grund av vädret och/eller försenade materialleveranser (projektledningens bedömning är dock att tidplanen skall kunna hållas).

Installationen sker enligt ett s.k. ”sotarschema” där man får datum och ett tidsintervall (2-3 timmar) då man måste hålla fastigheten tillgänglig (själv eller genom något ombud) för montörerna. Meddelande om dag och tid kommer ca 8-10 arbetsdagar innan besöket.

För att ge svar på en del av de frågor som inkommit ges följande information:
– Det tog nästan 4 år innan projektets ”praktiska del” kom igång i maj 2020. Som berättats tidigare beror stor del av denna väntan på andra parter vi har varit beroende av för att kunna genomföra projektet.
– Fibernätet kommer att vara totalt ca 75 km långt och ansluta ca 300 fastigheter.
– Projektledningen och styrelsen har prioriterat fibernätets funktionalitet och kvalitet, vilket har gjort att tidplanen under hösten har fått flyttas fram flera gånger. Tidsförskjutningen beror bl.a. på att ett antal kontroller/besiktningar har lett till att vissa saker har fått göras om alternativt förbättras.
– Fibernätet är konstruerat för att på ett enkelt sätt kunna klara framtida expansion.
– Projektet håller budgetramarna som satts upp.
– Att ingen information givits under november och december beklagar jag och ber om ursäkt för. Det har dock inte funnits relevant och säkerställd information att ge. Jag har hela tiden trott att ”snart” kan vi ge information men så har det tillfället inte kommit, med facit i hand hade det varit bättre att skriva att ingen ny info finns.


2020

2020-10-19
Länsgränsen – Hökmora – Klingbo – Vallsjöbo: De senaste veckorna har det nu hänt mycket i området, i stort sett all kanalisation är ihopkopplad och vi närmar oss blåsning av fiber till fastigheterna (på grund av mer behov av sprängning än förväntat är detta något försenat). Inkoppling och igångkörning av fastigheter kommer att påbörjas i början/mitten november.

Olsbenning – Karbenning stationssamhälle – Karbenningby: Bortsett från Karbenning  stationssamhälle är i stort sett all schaktning klar i området, stationssamhället förväntas blir klart under nästa vecka. Utdelning av mediaboxfästen inkl. fiberkabel för montering påbörjas under veckan. Under första hälften av november kommer fibernoden på plats och blåsning av fiber till fastigheter kan påbörjas någon gång från slutet av november.

2020-09-13
Det är nu en tid sedan det publicerades någon info, det beror framförallt på att det har varit svårt att hitta relevant info som är helt fastställd (d.v.s. som är definitiv). Det är många faktorer som påverkar när olika saker kan genomföras (resurser, tillstånd, medgivanden etc.) och det tillsamamns med många snabba kast av olika orsaker gör att planeringen blir komplex (och av utomstående kan uppfattas som rörig).

Arbetet framskrider och det är inte många veckor kvar innan schaktningsarbetet i området är klart, som har försenats bl.a. av tilståndsfrågor. Blåsning av fiber har påbörjats och kommer att intensifieras med start i kommande vecka. Med stor sannolikhet kommer de första husen att kunna fibersättas och komma igång under oktober, om hela området kan bli klart under oktober återkommer vi till.

2020-07-15
Ungefär 30% av schaktningen i området är utförd, plan är att all schaktning skall vara klar senast under första hälften av september. Fibrering kommer att ske i ett första steg av den östra delen av området (Länsgränsen-Vallsjöbo), målet är att detta skall kunna ske under september. Fibrering av övriga delar av området beräknas kunna ske under hösten (återkommer om mer info när den finns tillgänglig).

2020-06-02
ÄNTLIGEN har schaktningen kommit igång! Schaktningen har nu påbörjats på sträckan Länsgränsen-Hökmora. F.n. jobbar ett schaktlag men ytterligare ett schaktlag kommer inom kort igång. Inom några dagar kommer i brevlådan en kallelse till Byggstartsmöte där mer information ges, bland annat om det som du som fastighetsägare behöver göra. Du kommer att kunna välja på torsdag den 11/6 kl. 18:00 – 18:45 eller lördag 13/6 kl. 10:30 – 11:15 (mer info i inbjudan).

2020-04-30
De flesta tillstånd är klara eller näst intill klara vilket gör att den grävning som föreningen skall utföra kan påbörjas. Schaktentrepnören kommer att jobba på flera fronter men arbetet med att få stamnätet från norr till söder kommer att vara prioriterat för att så snabbt som möligt få signal i nätet och därmed kunna börja koppla in fastigheter. Prioriterat är även att så snabbt som möjligt ansluta de fastigheter som blir utan ADSL från den 31/5.

2020-03-31
Vi väntar fortfrande på erfoderliga tillstånd för att föreningens eget arbete skall kunna påbörjas, vilket beräknas kunna starta som senast i juni. Rådande omständigheter med Corona/Covid-19 förväntas inte påverka projektet mer än marginellt (sjukfrånvaro).

Ovanstående innebär att fibernätet inte kommer att vara klart till dess att Telia stänger ner datatrafiken på telestationen i Hökmora i slutet av maj, vilket bara kan beklagas.

2020-02-29
Samma status gäller som den 31/1. Mycket arbete pågår dock med föreberedelser för att snabbt kunna komma igång när väl tillstånden är klara.

2020-01-31
En del schaktning pågår i Hökmora, i övrigt inväntar vi fortfarande tillstånd från olika myndigheter (vilket har försenats pga omprojekteringen). Marginalerna för att hinna driftsätta Hökmora före sommaren kyrmper tyvärr allt mer, vi hoppas dock på att alla tillstånd etc. skall vara klara inom kort.

2019

2019-11-28
En större omprojektering har fått göras då det funnits markägare som inte godkänt föreningens önskade dragning av fibernätet, detta har också krävt en uppdatering av ansökningar om tillstånd hos bl.a. Trafikverket. Förhoppning är att alla nödvändiga markupplåtelseavtal och tillstånd skall vara klara före jul. Föreningen har i samråd med entreprenören beslutat att invänta att alla avtal och tillstånd är klara innan arbetet påbörjas, då extra kostnader annars kan uppstå för föreningen. Målet kvarstår att påbörja driftsättningen av Hökmora-området före Telias nedstängningen av ADSL inleds i slutet av maj 2020.

2019-10-29
Arbetet fortgår med projektering. Tyvärr finns ännu inget tillstånd från Trafikverket, men förhoppning är att kunna påbörja schaktning inom kort

2019-09-10 Webbplatsen ur funktion
Webbplatsen har tyvärr under några veckor varit otillgänglig. Detta beror på att den har hackats. Semestertider och att det inte har funnits ny information att ge har gjort att det inte har prioriterats, men är nu sedan en tid tillbaka aktiv igen. Vi beklagar det inträffade.

2019-09-10 Information efter projektmöte
Grävstart har flyttas fram några veckor bl.a. p.g.a. att huvudentreprenören har bytt underentreprenör (schakt), vi väntar också på tillstånd från Trafikverket samt att projekteringen tyvärr har fått göras om vad gäller centrala delar av området. Berörda fastigheter (Länsgränsen-Hökmora som är första området) kommer inom kort att få praktisk information.

2019-06-29 Arbetet med den sista delen av projektplaneringen pågår. Grävning kommer att inom en snar framtid att påbörjas vid länsgränsen mot Dalarna och gå söderut mot Hökmora för att sedan gå mot Vallsjöbo, Karbenning/Olsbenning och vidare söderut.

Comments are closed.