Projektinfo ”Söder” (uppdaterad 21-12-23)

NVF-SöderDen här ”dagboken” vänder sig till dig som bor i den södra delen av projektom-rådet och syftar till att ge information om vad som händer i den delen av projektet.

Dagboken kommer att efterhand som det händer saker i projektet fyllas på. OBS att bilden visar området och ej någon fiberdragning.

Nedanstående rapport avges av projektledare Tomas Svedberg

2021

2021-12-23
INFORMATION FRÅN STYRELSEN
Kort information gällande fiberprojektet.

– Projektet befinner sig i sin slutfas, bl.a. återstår återställning av vissa markområden samt åtgärder av fel/brister som eventuellt framkommer i samband med slutbesiktning.

– Samtliga fastigheter som f.n. kan anslutas är inkopplade och driftsatta. Några få fastigheter kommer att anslutas senare beroende på olika skäl.

– Diskussion med leverantör av TV-lösning pågår och är mycket nära en lösning. Vi förväntar oss att kunna driftsättas detta under början av 2022. Problem på vägen har varit byte av leverantör, stora förändringar i de tekniska lösningarna (sättet att leverera TV-signalen) samt leveransproblem av digitalboxar etc. under rådande pandemi.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

2021-07-07
I etappen finns nu ca 30 fastigheter kvar att slutinstallera, vi väntar på information från vår entreprenör när slutinstallation av dessa kommer att ske. Utöver dessa finns några få fastigheter kvar som, av olika anledningar, inte har kunnat anslutas till fibernätet än. Arbete med att lösa dessa pågår.

Vad avser lösning för TV så väntar vi på slutgiltiga svar från leverantören. Här är den stora bristen på elektronikkomponenter (orsakad av pandemin) en faktor som vi har svårt att påverka, baserat på det och semestertider får vi räkna med att någon lösning inte finns på plats förrän som tidigast i augusti och kanske inte förrän i september. Jag är den första att beklaga att även detta drar ut på tiden, men jobbar med fokus på att det blir en bra lösning före en snabb lösning. Vi återkommer med mer info så snart vi har någon.

Önskar er alla en skön, trevlig och på alla sätt och vis härlig sommar!

2021-05-08
Vår entreprenör har fått en del förseningar i leveranserna av material vilket gör att tidplanen förskjutits ytterligare ett par veckor, enligt gällande tidplan skall dock alla vara driftsätta innan midsommar.

Driftsättning (slutinstallation) av fastigheterna i området beräknas påbörjas under v. 20 (17-21 maj). För att snabba upp förloppet kommer entreprenören att ringa upp och boka tid (således gäller för de flesta inte det som står den 21-04-02 om sms och e-post), var därför uppmärksam på telefonnummer du ej känner igen! Installationerna börjar i Högfors med omnejd, fortsätter med området mellan Högfors och Norberg samt till sist området mellan Högfors och Hästbäck (OBS att ordningen kan komma att ändras eller att vissa undantag görs).

2021-04-02
Dagarna före påsk slutinstallerades och driftsattes i stort sett alla fastigheter i etapp 1 (Norr) vilket innebär att all fokus och alla resurser nu inriktas på att få etapp 2 klar så snart som möjligt.

Resterande blåsning av fiber i stam och till fastigheter påbörjas i mitten av april och beräknas pågå till mitten av maj. Arbete påbörjas runt den 15:e april att göra klar fibernoden i Högfors och strax därefter kommer man att kunna börja planera slutinstallationer. Aktuell tidplan visar att merparten av alla fastigheter i  området skall vara slutinstallerade i slutet av maj, någon helt säker tidplan finns dock inte förrän all fiber är blåst (många problem kan uppstå på vägen som gör att det tar tid).

Viktigt är att du som fastighetsägare har gjort din installation inne, stuckit ut kabeln genom väggen, grävt på tomt och lagt ner kanalisation.

Ca 8-10 dagar innan slutinstallation får du ett sms/e-postmeddelande som informerar om dag/tid.

2021-02-28
Vårens inträde kommer nu snabbt och dagsljuset kommer tillbaka. Ljuset har även kommit till fiberprojektet, de första 16 fastigheterna i Etapp 1 (Norr) driftsattes fredagen den 26 februari och har nu ljus i kabeln.

Arbetet med att blåsa och svetsa både stam- och fastighetsfiber pågår för fullt i området (Söder). Aktuell tidplan innebär att driftsättning av fastigheter kommer att påbörjas under april och beräknas vara klara senast under första hälften av maj, vi återkommer med mer info när det börjar närma sig.

2021-01-10
Merparten av stamnätet är nu färdigt och vi går in i den fas där fiberkabeln blåses ut till respektive fastighet, det arbetet påbörjas redan under kommande vecka (v. 2) och beräknas ta 4-6 veckor. Arbetet är till viss del väderberoende och det går därför inte att sätta en exakt tidplan. Arbetet bygger på att fastighetsägaren nu är klar med grävning på tomten.

Installation och driftsättning av fastigheter kommer att, enligt gällande tidplan, påbörjas senast under mars månad och hela Etapp 2 beräknas kunna vara driftsatt under slutet av april. Mer information om detta kommer.

För att ge svar på en del av de frågor som inkommit ges följande information:
– Det tog nästan 4 år innan projektets ”praktiska del” kom igång i maj 2020. Som berättats tidigare beror stor del av denna väntan på andra parter vi har varit beroende av för att kunna genomföra projektet.
– Fibernätet kommer att vara totalt ca 75 km långt och ansluta ca 300 fastigheter.
– Projektledningen och styrelsen har prioriterat fibernätets funktionalitet och kvalitet, vilket har gjort att tidplanen under hösten har fått flyttas fram flera gånger. Tidsförskjutningen beror bl.a. på att ett antal kontroller/besiktningar har lett till att vissa saker har fått göras om alternativt förbättras.
– Fibernätet är konstruerat för att på ett enkelt sätt kunna klara framtida expansion.
– Projektet håller budgetramarna som satts upp.
– Att ingen information givits under november och december beklagar jag och ber om ursäkt för. Det har dock inte funnits relevant och säkerställd information att ge. Jag har hela tiden trott att ”snart” kan vi ge information men så har det tillfället inte kommit, med facit i hand hade det varit bättre att skriva att ingen ny info finns.

2020

2020-10-19
Den information som angavs skulle skickas ut (se nedan under 13/9) har först nu kunnat skickas då underlag har saknats och tagit betydligt längre tid än förväntat att få fram (många olika parter inblandade). Alla skall under veckan på information via e-post eller via vanligt brev.

Schaktning har framskridit enligt plan och kommer att avslutas inom några veckor. Under första hälften av november kommer fibernoden på plats och blåsning av fiber till fastigheterna kan komma att påbörjas under under december.

2020-09-13
Det är nu en tid sedan det publicerades någon info, det beror framförallt på att det har varit svårt att hitta relevant info som är helt fastställd (d.v.s. som är definitiv). Det är många faktorer som påverkar när olika saker kan genomföras (resurser, tillstånd, medgivanden etc.) och det tillsamamns med många snabba kast av olika orsaker gör att planeringen blir komplex (och av utomstående kan uppfattas som rörig).

Schaktning pågår sedan en tid tillbaka och beräknas vara klar under oktober, kanske med något litet undantag (en del svåra passager finns som kräver speciell hantering).

Fiberering av stammar är i stora delar klart (utom det som just nu schaktas), plan är att påbörja fibrering av fastigheter under oktober (den norra delen har dock resursmässigt företräde för utan att den blir klar så får vi inte ner signalen till det södra området). Det är viktigt att notera att fiberering av fastighet inte är detsamma som slutinstallation och man kan börja köra, slutinstallaton kommer
som tidigast att påbörjas i andra hälften av november och plan är att vara klara innan jul (vilket just nu är högst preliminärt).

Att information till fastighetsägarna (om grävning etc. på tomt) dröjer beror på att vi saknat relevant information, den håller nu på att sammanställas. Info kommer (enklare variant) per e-post inom kort och mer grundligt via post inom 1-2 veckor. Jag är medveten om att (framförallt fritidshusägare) hade önskemål om att få informationen tidigare, men vi har ansett att det är viktigt att vi kan säkerställa att informationen är rätt och har därför väntat tills vi har kunnat fastställa att den är det.

2020-07-15
Blåsning av stamfiber pågår i området, f.n. är ca 9 000 meter färdigt. Inom kort kommer även föreningens schaktning att påbörjas, i första hand kommer s.k. allmänna sträckor (utan fastighetsanslutningar) att utföras. Det går f.n. inte att säga när anslutning kan ske (mer info kommer).

2020-06-02
Fiberblåsningen har nu påbörjats av stamnätet i den kanalisation som har samförlagts med Vattenfall. Det dröjer ytterligare en tid innan schaktningen kommer igång då prio just nu är att få klart så mycket som möjligt i område ”Norr” för att kunna få ner signalen till det södra området.

2020-04-30
Projektet har en god framdrift. Under maj påbörjas blåsning av fiber i stamnätet i området. De flesta tillstånd är klara eller näst intill klara vilket gör att även den grävning som föreningen skall utföra kan påbörjas. Schaktentrepnören kommer att jobba på flera fronter men arbetet med att få ner stamnätet från norr kommer att vara prioriterat för att så snabbt som möligt få signal i nätet och därmed kunna börja koppla in fastigheter. Viktigt att betona är dock att ingen fastighet kommer att ha signal förrän som först tidigt i höst.

2020-03-31
Rådande omständigheter med Corona/Covid-19 påverkar just nu inte projektet mer än marginellt (sjukfrånvao). Precis som tidigare framskrider Vattenfalls arbete enligt plan. Vi väntar fortfrande på erfoderliga tillstånd för att föreningens eget arbete skall kunna påbörjas, vilket beräknas kunna starta som
senast i juni (dock då i första hand i norr).

2020-02-29
Vattenfalls arbete framskrider enligt plan och vi räknar med att föreningens arbete kan påbörjas under senare delen av våren/tidig sommar.

2020-01-31
Den milda och snöfattiga vintern gör att arbetet går snabbare än planerat. Den senaste tiden har arbete med förläggning av slang/duct skett i alla de 3 områden som Vattenfall jobbar med. Föreningen gör f.n. ingen egen schaktning i området utan avvaktar att Vattenfalls arbete blir klart. Arbetet pågår med att få plats den projektering som behöver göras utöver samförläggningen med Vattenfall.

2019

2019-11-28
Arbetet fortskrider enligt plan. Vattenfalls entreprenör arbetar med schaktning och förläggning av föreningens kanalisation i både området kring Högfors (där man fortsätter ned mot Ön) och med start från v. 48 även från Skommarbo mot Norberg. Eftersom signalen till området kommer att komma från Vansjö är det viktigt att notera att ingen inkoppling kommer att kunna ske förrän som tidigast under senare delen av sommaren 2020.

2019-10-29
Vattenfalls entreprenör har sedan ett par veckor arbetat med schaktning i och kring Högfors, man kommer nu att fortsätta ned mot Ön och därefter är planen att forsätta mot Blomdal. I mitten av november kommer grävlag 2 påbörja arbete i området mellan Högfors och Norberg, f.n. finns ingen info om planen för deta grävlag.

2019-09-10 Webbplatsen ur funktion
Webbplatsen har tyvärr under några veckor varit otillgänglig. Detta beror på att den har hackats. Semestertider och att det inte har funnits ny information att ge har gjort att det inte har prioriterats, men är nu sedan en tid tillbaka aktiv igen. Vi beklagar det inträffade.

2019-09-10 Information efter projektmöte
Projektet avvaktar att Vattenfalls entreprenör skall påbörja schaktning och nedläggning av kanalisation i området kring Högfors. Entreprenören har påbörjat etablering (ställt material etc. på plats) och enligt info som har erhållit skall schaktning förhoppningsvis kunna påbörjas v.38. Berörda fastighetsägare kommer inom kort att erhålla praktisk information. Det är viktigt att förstå att föreningen inte som samförläggande part har något inflytande över Vattenfall  eller deras entreprenörs planering.

2019-06-29 Arbetet med den sista delen av projektplaneringen pågår. Vattenfalls entreprenör har meddelat att grävningen kommer att påbörjas direkt efter semestrarna i det s.k. ”Fas 1 området” kring Högfors.

Comments are closed.